اخبار مهم
فصل اول:تعریف
ماده 1- نظام صنفي : قواعد و مقرراتي است كه امور مربوط به سازمان ، وظايف ،اختيارات ،حدود و حقوق افراد و واحدهاي صنفي را طبق اين قانون تعيين مي‌كند .

ماده 2- فرد صنفي : هر شخص حقيقي يا حقوقي كه در يكي از فعاليتهاي صنفي اعم از توليد ،تبديل ، خريد ، فروش ،توزيع ،خدمات و خدمات فني سرمايه‌گذاري كند و به عنوان پيشه‌ور و صاحب حرفه و شغل آزاد ،خواه به شخصه يا با مباشرت ديگران محل كسبي داير يا وسيله كسبي فراهم آورد و تمام يا قسمتي از كالا، محصول يا خدمات خود را به طور مستقيم يا غير مستقيم و به صورت كلي يا جزئي به مصرف كننده عرضه دارد ، فرد صنفي شناخته مي‌شود .

تبصره –صنوفي كه قانون خاص دارند ،از شمول اين قانون مستثني هستند .

ماده 3- واحد صنفي : هر واحد اقتصادي كه فعاليت آن در محل ثابت يا وسيله سيار باشد و توسط فرد يا افراد صنفي با اخذ پروانه كسب داير شده باشد واحد صنفي شناخته مي‌شود.

تبصره 1- فعاليت واحدهاي صنفي سيار در محل ثابت با اخذ پروانه كسب براي همان محل ، بلامانع مي‌شود .

تبصره 2- اماكني كه طبق ضوابط مصوب كميسيونهاي نظارت واجد شروط لازم جهت استقرار چند واحد صنفي باشند به عنوان محل ثابت كسب به وسيله يك يا چند فرد صنفي پس از اخذ پروانه كسب از اتحاديه يا اتحاديه‌هاي ذي‌زبط مورد استفاده قرار گيرند .

تبصره 3- دفاتري كه خدماتي به واحدهاي صنفي سيار مي‌دهند واحد صنفي محسوب مي‌شوند .

ماده 4- صنف : آن گروه از افراد صنفي كه طبيعت فعاليت آنان از يك نوع باشد تشكيل يك صنف را مي‌دهند صنوف مشمول اين قانون با توجه به نوع فعاليت آنها به چهار گروه توليدي ،خدمات فني ، توزيعي يا خدماتي تقسيم مي‌شوند .

ماده 5- پروانه كسب : مجوزي است كه طبق مقررات اين قانون به منظور شروع و ادامه كسب و كار يا حرفه به فرد يا افراد صنفي براي محل مشخص يا وسيله كسب معين داده مي‌شود .

ماده 6- پروانه تخصصي و فني : گواهينامه‌اي است كه بر داشتن مهارت انجام دادنكارهاي تخصصي يا فني دلالت دارد و به وسيله مراجع ذي‌صلاح صادر مي‌شود .

ماده 7- اتحاديه : شخصيتي حقوقي است كه از افراد يك يا چند صنف كه داراي فعاليت يكسان يا مشابه‌اند براي امجام دادن وظايف و مسئوليتهاي مقرر در اين قانون تشكيل مي‌گردد .

ماده 8- مجمع امور صنفي : مجمعي است كه از نمايندگان منتخب اعضاي هيات مديره اتحاديه‌هاي صنفي هر شهرستان براي انجام دادن وظايف و مسئوليتهاي مقرر در اين قانون تشكيل مي‌شود .

ماده 9-شوراي اصناف كشور : شورايي است كه از نمايندگان هيات رئيسه مجامع امور صنفي شهرستانهاي كشور با هدف تقويت مباني نظام صنفي در تهران تشكيل مي‌گردد .

ماده 10- كميسيون نظارت : كميسيوني است كه به منظور برقراري ارتباط و ايجاد هماهنگي بين اتحاديه‌ها و مجامع امور صنفي با سازمانها و دستگاهههاي دولتي در راستاي وظايف و اختيارات آنها و همچنين نظارت بر اتحاديه‌ها و مجامع امور صنفي هر شهرستان تشكيل مي‌شود .

ماده 11- هيات عالي نظارت :

هياتي است كه به منظور برنامه‌ريزي ،هدايت ،ايجاد هماهنگي و نظارت بر كليه اتحاديه‌ها، مجامع امور صنفي ،شوراي اصناف كشور و كميسيونهاي نظارت تشكيل مي‌گردد و بالاترين مرجع نظارت بر امور اصناف كشور است.
 

اطلاعات تماس

تبریز خیابان  کوچه باغ، خیابان قطران شمالی، میدان شهاب، طبقه سوم

تلفن هاي اتحاديه : 34422753
فاکس:34390988


ایمیل:info@amlaktabriz.ir

حدیث روز

امام سجاد (ع) فرمودند:

المؤمنُ مِن دُعائهِ ‏على ثلاثٍ: إمّا أن يُدَّخَرَ لَهُ، و إمّا أن يُعَجَّلَ لَهُ، و إمّا أن يُدْفَعَ عَنهُ بَلاءٌ يُريدُ أن يُصِيبَهُ؛

دعاى مؤمن از سه حال خارج نيست:
يا برايش ذخيره مى‏ گردد،
يا در دنيا برآورده مى‏ شود،
يا بلايى را كه مى‏ خواهد به او برسد، دفع مى ‏شود.
تحف العقول، ص 280