اخبار مهم
فصل نهم - ساير مقررات
ماده 75- اتحاديه ها و مجامع امور صنفي مي توانند براي خدمات اعضاي هيأت مديره يا هيأت رئيسه خود ، برحسب آيين نامه اي كه توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد ، مبالغي را از محل درآمدهاي خود در بودجه سالانه خود پيش بيني و پرداخت كنند .

تبصره - اعضاي موضوع اين ماده ، با توجه به ماهيت كار خود ، بابت دريافتي هاي ياد شده مشمول قوانين و مقررات كار و تأمين اجتماعي نخواهند بود .

ماده 76- هر يك از اعضاي هيأت مديره اتحاديه ها و هيأت رئيسه مجامع امور صنفي و شوراي اصناف كشور نسبت به وجوه و اموال اتحاديه ، مجمع امور صنفي و شوراي اصناف كشور و وجوهي كه در اجراي اين قانون و ساير قوانين و مقررات در اختيار آنان قرار مي‌گيرد ، امين محصوب مي شوند .

ماده 77- به منظور حمايت از بافندگان فرش دستباف به كميسيونهاي نظارت مراكز استانها اجازه داده مي‌شود ، به تشخيص خود ، در هر استان نسبت به تشكيل اتحاديه استاني ، بدون رعايت مفاد (21) اين قانون ، جهت بافندگان مزبور اقدام كنند . اين اتحاديه ها تحت نظارت كميسيون نظارت مركز استان خود خواهند بود .

ماده 78- به منظور تقويت صنوف توليدي و توسعه صادرات غير نفتي كشور ، به پيشنهاد كميسيون نظارت و تصويب هيأت عالي نظارت ، اتحاديه هاي صادراتي در شهرهاي مركز استان يا تهران ، به صورت استاني يا كشوري ،‌تشكيل خواهد شد . فعاليت اين اتحاديه ها تابع آيين نامه اي خواهد بود كه توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد .

ماده 79- وزارت بازرگاني مكلف است با رعايت بند (ه) ماده (55) اين قانون نسبت به صدور پروانه كسب براي افرادي كه نام برده مي‌شوند ، در صورتي كه داراي محل كسب ملكي يا اجاره اي باشند ،‌اقدام كنند :

الف) جانباز ، همسر جانباز ، يكي از فرزندان جانباز متوفي و يكي از فرزندان جانباز از كار افتاده .

ب) آزاده ، همسر آزاده ، يكي از فرزندان آزاده متوفي و يكي از فرزندان آزاده از كار افتاده .

ج ) كليه اعضاي خانواده شهدا اعم از همسر ، فرزند ، والدين ، خواهر و برادر .

آئين نامه اجرايي اين ماده به وسيله دبيرخانه هيأت عالي نظارت با همكاري بنياد شهيد ، بنياد جانبازان انقلاب اسلامي و ستاد آزادگان تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد .

تبصره 1- صدور پروانه كسب پس از دريافت معرفي نامه از نهاد ذي ربط و احراز شروط لازم تنها براي يك بار خواهد بود .

تبصره 2- اتحاديه ها موظفند دارنده پروانه كسب را به عنوان فرد صنفي بپذيرند . همچنين كليه سازمانهاي ذي ربط موظفند نسبت به اعطاي تسهيلات و امكانات همسان با ساير افراد صنفي عضو آن اتحاديه براي دارنده پروانه كسب اقدام كنند .

تبصره 3- افراد صنفي موضوع اين ماده نمي توانند شغل ديگري داشته باشند ، يا از وزارتخانه هاي ديگر موافقت اصولي يا پروانه تأسيس دريافت كرده باشند . مگر آن كه موضوع موافقت اصولي يا پروانه تأسيس مرتبط با موضوع فعاليتي باشد كه براي آن درخواست پروانه كسب كرده اند .

تبصره 4- افراد صنفي موضوع اين ماده مي توانند در صورت منتقل شدن به شهرستان يا استان ديگر ، به شرط ابطال پروانه كسب قبلي ، در محل جديد با رعايت مفاد اين ماده، پروانه كسب معوض دريافت دارند .

ماده 80- صدور پروانه كسب براي اماكن با كاربردي اداري يا كارگاهي بلامانع است .

ماده 81- نيروي انتظامي كشور موظف است در اجراي اين قانون همكاري لازم را با اتحاديه ها ، مجامع امور صنفي و شوراي اصناف كشور معمول دارد .

نحوه همكاري به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت با همكاري وزارت كشور و نيروي انتظامي تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد .

ماده 82- اگر يك فرد صنفي ، به سبب تغيير الگوي مصرف يا نيازها ، يا رويدادهاي پيش بيني نشده تحميلي ، امكان ادامه فعاليت صنفي خود را از دست بدهد ، مي تواند با كسب نظر مالك و تأييد كميسيون نظارت و با حفظ كاربردي محل كسب به فعاليت صنفي ديگري در همان محل بپردازد .

ماده 83- شهرداري ها موظفند در صورت تخريب محل هاي كسب ، در اجراي طرحهاي مصوب ، از دريافت هزينه هاي مترتب بر صدور پروانه ساخت محل جديد خودداري ورزند اگر معوضي از طرف شهرداريها پيشنهاد شود ، ارزش روز آن نبايد از ارزش روز محل كسب تخريب شده كمتر باشد .

ماده 84- حراج هاي فردي يا جمعي فصلي و غير فصلي واحدها يا افراد صنفي طبق آيين نامه اي خواهد بود كه توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه و به تصويب وزير بازرگاني مي رسد . برگزاري حراج بدون رعايت ضوابط مندرج در آن آيين نامه ، واحد صنفي را مشمول مجازات مندرج در ماده (68) اين قانون خواهد كرد .

ماده 85- برگزاري روز بازارهاي جمعي واحدها يا افراد صنفي براساس آيين نامه اي خواهد بود كه توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد .

ماده 86- فعاليت فروشگاههاي بزرگ ،‌ چند منظوره يا زنجيره اي و نحوه نظارت برآنها طبق آيين نامه اي خواهد بود كه توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه خواهد شد و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد .

تبصره - مرجع صدور مجوز فعاليت فروشگاههاي موضوع اين ماده ، وزارت بازرگاني است.

ماده 87 - افراد صنفي كه در بازارهاي مجازي فعاليت مي‌كنند . ملزم به ارائه مدارك مورد استفاده در آن بازارها هستند .

ماده 88- دبيرخانه هيأت عالي نظارت مكلف است با همكاري دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري صنعتي ، نسبت به تهيه آيين نامه اجرايي حاكم بر تشكيل و فعاليت تشكل هاي صنفي در مناطق آزاد كشور اقدام كند تا پس از تصويب وزير بازرگاني به اجراء درآيد .

ماده 89- كليه واردكنندگان كالا كه به صورت تجاري به واردات كالا اقدام مي كنند و قصد توزيع يا فروش كالاهاي وارداتي خود را دارند ،‌در صورتي كه به عرضه مستقيم كالا به مصرف كننده مبادرت ورزند ، ملزوم به اخذ پروانه كسب طبق مقررات اين قانون خواهند بود .

ماده 90- ورازتخانه ها ، مؤسسات ، سازمانها يا شركتهاي دولتي ، ساير دستگاههاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است و نهادهاي عمومي غير دولتي ، كه طبق قوانين جاري ملزم يا مجاز به عرضه مستقيم كالاها يا خدمات به مصرف كنندگان هستند ، اعم از اين كه از طريق اماكن و تأسيسات متعلق به خود يا ديگر اشخاص به اين كار مبادرت ورزند ، از شمول اين قانون مستثني هستند ، اما رعايت ساير قوانين و مقررات جاري و نرخهاي تعيين شده براي كالاها و خدمات توسط مراجع قانوني ذي ربط ، الزامي است . دستگاه دولتي يا نهاد عمومي غير دولتي متبوع در حيطه وظايف و اختيارات قانوني خود ، مسئوليت نظارت و كنترل و ساير امور مربوط به اداره اماكن را بر عهده دارد . در صورتي كه اين قبيل فعاليتها به اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار گردد يا انجام دادن آنها با مشاركت بخش خصوصي صورت پذيرد ، مشمول قانون نظام صنفي و مقررات آن خواهد بود .

ماده 91- اشخاص حقيقي يا حقوقي كه طبق قوانين جاري موظف به اخذ مجوز فعاليت يا پروانه تأسيس ، بهره برداري يا اشتغال از وزارتخانه ها ، مؤسسات ، سازمانها يا شركتهاي دولتي ، ساير دستگاههاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است يا نهادهاي عمومي غير دولتي هستند ، چنانچه به عرضه مستقيم كالاها يا خدمات به مصرف كنندگان مبادرت ورزند ، مكلفند علاوه بر دريافت مجوز فعاليت يا پروانه ، نسبت به اخذ پروانه كسب از اتحاديه مربوط اقدام كنند . اشخاص مذكور مشمول قانون نظام صنفي و مقررات آن خواهند بود .

تبصره - اخذ پروانه كسب از اتحاديه ، مانع اعمال نظارت مقرر در قوانين جاري از سوي هر يك از دستگاههاي دولتي يانهادهاي عمومي غير دولتي ياد شده بر آنها نخواهد بود.

ماده 92- سازمان تأمين اجتماعي فقط در صورت شكايت هر يك از كاركنان واحدهاي صنفي مبني بر عدم پرداخت حق بيمه در مدت همكاري توسط افراد صنفي مي تواند به نظر بازرس يا مندرجات دفاتر قانوني فرد صنفي ، استناد و حق بيمه را دريافت كند . اين مبلغ در صورت احراز تخلف فرد صنفي ، معادل حق بيمه پرداخت نشده شاكي شاغل و جريمه اي به مبلغ دو برابر آن خواهد بود . چنانچه مبلغ جريمه كمتر از يكصد هزار (000/100) ريال باشد جريمه نقدي معادل يكصد هزار (000/100) ريال خواهد بود .

ماده 93- مجمع امور صنفي منحل نمي‌شود مگر در مواردي كه در انجام وظايف محوله تسامح ورزد ، يا بر خلاف مصالح عمومي و وظايف مقرر رفتار كند . در اين صورت كميسيون نظارت مراتب را با ذكر دلايل كافي به هيأت عالي نظارت اعلام مي دارد . اگر هيأت عالي نظارت ، پس از رسيدگي به دلايل طرفين ، انحلال را لازم بداند ، مراتب را جهت تصويب به وزير بازرگاني اعلام مي‌دارد .

اتحاديه ها موظفند ظرف يك ماه از تاريخ انحلال مجمع ، نمايندگان خود را جهت تشكيل مجدد امور صنفي معرفي كنند .

انحلال شوراي اصناف كشور نيز به پيشنهاد هيأت عالي نظارت و تصويب وزير بازرگاني خواهد بود .

مجامع امور صنفي موظفند ظرف يك ماه از تاريخ انحلال شوراي اصناف ، نمايندگان خود را جهت تشكيل مجدد شوراي اصناف كشور معرفي كنند . در صورت اعتراض هر يك از طرفين مي توانند به مراجع ذي صلاح قضائي مراجعه كنند .

ماده 94- آئين نامه اجرائي موضوع ماده (29) ، بند (ي) ماده (30 ) و تبصره (3) ماده (37) اين قانون به پيشنهاد وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارائي و بازرگاني به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .

ماده 95- وزارت بازرگاني موظف است گزارش عملكرد اين قانون را ساليانه به كميسيونهاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد .

ماده 96- از تاريخ لازم اجراء‌شدن اين قانون ،‌قانون نظام صنفي مصوب 13/4/1359 شوراي انقلاب و كليه اصلاحات و الحاقات بعدي آن و قانون ايجاد تسهيلات لازم جهت صدور پروانه كسب براي جانبازان ،‌اسراي آزاد شده و خانواده محترم شهدا مصوب 13/12/1368 و نيز ساير قوانين مغاير لغو و بلا اثر مي گردد .

قانون فوق مشتمل بر نود و شش ماده و نود و دو تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و چهارم اسفند ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 28/12/1382 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است .
 

اطلاعات تماس

تبریز خیابان  کوچه باغ، خیابان قطران شمالی، میدان شهاب، طبقه سوم

تلفن هاي اتحاديه : 34422753
فاکس:34390988


ایمیل:info@amlaktabriz.ir

حدیث روز

امام سجاد (ع) فرمودند:

المؤمنُ مِن دُعائهِ ‏على ثلاثٍ: إمّا أن يُدَّخَرَ لَهُ، و إمّا أن يُعَجَّلَ لَهُ، و إمّا أن يُدْفَعَ عَنهُ بَلاءٌ يُريدُ أن يُصِيبَهُ؛

دعاى مؤمن از سه حال خارج نيست:
يا برايش ذخيره مى‏ گردد،
يا در دنيا برآورده مى‏ شود،
يا بلايى را كه مى‏ خواهد به او برسد، دفع مى ‏شود.
تحف العقول، ص 280