فصل پنجم : شوراي اصناف كشور
ماده 41- به منظور تقويت مباني نظام صنفي، شورايي به نام شوراي اصناف كشور با هماهنگي دبيرخانه هيأت عالي نظارت در تهران تشكيل مي‌گردد.

ماده 42- شوراي اصناف كشور متشكل از نمايندگان هيأت رئيسه مجامع امور صنفي شهرستانهاي كشور است. نمايندگان به ترتيب زير، با نظارت كميسيون نظارت مركز استان و رأي مخفي اعضاي هيأت رئيسه مجامع امور صنفي آن استان انتخاب و به دبيرخانه هيأت عالي نظارت معرفي مي‌گردند.

الف- استانهايي كه جمعيت آنها تا يك ميليون نفر باشد، تعداد دو نفر.

ب- استانهايي كه جمعيت آنها بيش از يك ميليون نفر و كمتر از دو ميليون نفر باشد. تعدادچهار نفر.

ج- استانهايي كه جمعيت آنها بيش از دو ميليون نفر و كمتر از سه ميليون نفر باشد، تعداد شش نفر.

د- استانهايي كه جمعيت آنها بيش از سه ميليون نفر باشد، تعداد هشت نفر.

ه- استان تهران، دوازده نفر.

تبصره 1- نيمي از نمايندگان در هر مورد همواره از صنوف توليدي- خدمات فني و نيم ديگر از صنوف توزيعي- خدماتي خواهند بود.

تبصره 2- اعضاي شوراي اصناف كشور به غير از مبالغ دريافتي به شرح مندرج در آيين‌نامه موضوع ماده (46) اين قانون، دريافتي ديگري نخواهد داشت.

ماده 43- هيأت رئيسه شوراي اصناف كشور مركب از هفت نفر است كه سه نفر از صنوف توليدي- خدمات فني و سه نفر از صنوف توزيعي- خدماتي هستند و با رأي مخفي اعضاي شوراي اصناف كشور انتخاب مي‌شوند. يك نفر ديگر به پيشنهاد وزارت بازرگاني و با تصويب هيأت عالي نظارت از بين افراد صنفي متعهد و آگاه به مسايل صنفي حداكثر براي مدت دو سال تعيين مي‌گردد.

تبصره 1- مدت مسووليت هيأت رئيسه شوراي اصناف كشور نمي‌توند بيش از مدت باقيمانده از عضويت آنها در هيأت رئيسه مجامع امور صنفي باشد. با پايان يافتن مدت مسووليت هر عضو، عضو ديگري با رعايت مفاد همين ماده جايگزين خواهد شد.

تبصره 2- نحوه بررسي صلاحيت و برگزاري انتخابات هيأت رئيسه شوراي اصناف كشور به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد مجامع امور صنفي مراكز استانها تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد.

ماده 44- پس از تعيين هيأت رئيسه شوراي اصناف كشور، دبيرخانه هيأت عالي نظارت موظف است ظرف پانزده روز از هيأت رئيسه منتخب دعوت به عمل آورد تا در جلسه‌اي نسبت به انتخاب يك نفر رئيس، دو نفر نايب رئيس، يك نفر دبير و يك نفر خزانه‌دار از بين خود اقدام كنند تشكيل جلسه‌هاي ادواري شوراي اصناف كشور در محل دبيرخانه هيأت عالي نظارت يا هر مكان ديگري خواهد بود كه به وسيله دبيرخانه تعيين مي‌شود.

ماده 45- وظايف و اختيارات شوراي اصناف كشور، در محدوده اين قانون، طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه حداكثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد.

ماده 46- شيوه اداره، مصارف وجوه شوراي اصناف كشور و بازپرداخت هزينه‌هاي قابل قبول ناشي از عضويت اعضاء در شورا، به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت و با نظرخواهي از مجامع امور صنفي مراكز استانها تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد.

ماده 47- منابع مالي شوراي اصناف كشور شامل حق عضويت و كمكهاي دريافتي از مجامع امور صنفي كشور و حق ارائه خدمات فني و آموزشي، حسب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت و با نظرخواهي از مجامع امور صنفي مراكز استانها تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد.
 

اطلاعات تماس

تبریز خیابان  کوچه باغ، خیابان قطران شمالی، میدان شهاب، طبقه سوم

تلفن هاي اتحاديه : 34422753
فاکس:34390988


ایمیل:info@amlaktabriz.ir

حدیث روز

امام سجاد (ع) فرمودند:

المؤمنُ مِن دُعائهِ ‏على ثلاثٍ: إمّا أن يُدَّخَرَ لَهُ، و إمّا أن يُعَجَّلَ لَهُ، و إمّا أن يُدْفَعَ عَنهُ بَلاءٌ يُريدُ أن يُصِيبَهُ؛

دعاى مؤمن از سه حال خارج نيست:
يا برايش ذخيره مى‏ گردد،
يا در دنيا برآورده مى‏ شود،
يا بلايى را كه مى‏ خواهد به او برسد، دفع مى ‏شود.
تحف العقول، ص 280