ممنوعیت خریدو فروش املاک دارای حکم تخریب ماده صد شهرداری

ابلاغیه

پیرونامه شماره 3000/14889/9011مورخ1401/03/28 معاونت محترم دادستان عمومی و انقلاب تبریزبه کلیه مشاورین املاک ابلاغ میشود از خریدو فروش املاک دارای حکم تخریب اجتناب ورزند .

ممنوعیت افزایش اجاره بها برخلاف مصوبه دولت