برگزاری نمایشگاه فرصت های تجاری ایران در هرات

در  نمایشگاه فرصت های تجاری ایران در هرات

تحصیل در مرکز جامع علمی کاربردی سازمان مدیریت صنعتی تبریز