دستورالعمل شماره 1400 سازمان امور مالیاتی

بدینوسیله به اطلاع اعضاء محترم مشاورین املاک می رساند جهت استفاده و بهره مندی از مزایای دستورالعمل شماره 1400 مورخ 1400/01/23 سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص پرداخت بدهی های قطعی شده مشاغل و ارزش افزوده و بخشودگی جرائم موضوع ماده 191 ق.م.م به واحد مالیاتی مربوط مراجعه فرمایید.

تمدید مهلت اجرای قانون تسهیل بدهی بدهکاران شبکه بانکی