اخذ قولنامه

در موقع مراجعه به اتحاديه جهت گرفتن قولنامه ته سوش قولنامه هاي قبلي را همراه داشته باشيد.

تحصیل در مرکز جامع علمی کاربردی سازمان مدیریت صنعتی تبریز