کپسول گاز مایع

به اطلاع اعضاء محترم می رساند به منظور تامین کپسول گاز مایع مورد نیاز (افراد واجد شرایط)  در سامانه سوخت ثبت نام نمایید.

برگزاری نمایشگاه فرصت های تجاری ایران در هرات