اعمال معافیت در صورت احراز نصب صندوق مکانیزه فروش

به اطلاع کلیه مشاورین املاک می رساند به موجب بخشنامه شماره 200/94/22 مورخ 94/3/3 رییس محترم سازمان امور مالیاتی کشور ، مودیانی که صندوق مکانیزه فروش را نصب نموده باشند با رعایت سایر مقررات از معافیت مالیاتی برخوردار خواهند شد.

 

سرقت منازل