ممنوعیت نقل و انتقال پلاک 259 فرعی از 3991 اصلی ق 259

پیرو دستور قضائی اجرای احکام مدنی شعبه 27 ، باطلاع کلیه مشاورین املاک می رساند: هرگونه تحریر قرارداد برای پلاک ثبتی 259 فرعی از 3991 اصلی قطعه 259 واقع در بخش 6 بنام آقای محمدباقر چولچی ممنوع می باشد.

صندوق فروشگاهی