منع بکارگیری اتباع خارجی غیر مجاز

برابر مصوبه کمسیون کنترل و ساماندهی اتباع خارجی غیر مجاز استان بکارگیری هرگونه اتباع خارجی بدون مجوز پروانه اشتغال از اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی مراجع ذیربط ممنوع می باشد. 

خرید و فروش اراضی فاز 2 خاوران