منع معامله آپارتمان طبقه 4 تحت پلاک ثبتی 11802، 11808 و 11814 فرعی از یک اصلی

بدینوسیله به اطلاع مشاورین املاک می رساند بنا به دستور قضائی ،آپارتمان احداثی در طبقه 4 تحت پلاک ثبتی 11802، 11808 و 11814 فرعی از یک اصلی واقع در بخش 9 تبریز به آدرس تبریز ولیعصر فلکه همافر ده متری اول ده متری لاله با توجه به محتویات پرونده ، نظر به طرح دعوی اعاده دادرسی از ناحیه متقاضی دستور موقت و صدور قرار قبولی اعاده دادرسی و احتمال انتقال آپارتمان موصوف تا زمان رسیدگی و صدور رای قطعی از طرف خوانده به دیگران ، دادگاه با احراز فوریت امر ، مستندا به مواد 310، 311، 314 و 316 از قانون آیین دادرسی دادگاهی عمومی وانقلاب در امور مدنی دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال آپارتمان موصوف را صادر و اعلامی میدارد.

استعلام اتباع خارجی از اداره نظارت بر اماکن عمومی