میزان جرائم تنظیم قرارداد پیش فروش توسط املاک

پیرو نامه شماره 62012 مورخ 1400/02/20 اتاق اصناف ایران در خصوص مبالغ مجازات و جرائم نقدی تخلفات تنظیم قراردادهای پیش فروش توسط واحدهای صنفی املاک به مبلغ شصت میلیون ریال تا دویست و پنجاه میلیون ریال تعیین گردید و برابر ماده 24 قانون پیش فروش ساختمان‌ها مصوب 1389 در حق شان اعمال خواهد شد.

در خصوص ممنوعیت خرید وفروش در حریم خط لوله گاز