ساعت کار واحدهای صنفی

برابر تصمیمات متخذه در شصتمین جلسه کمیته امنیتی ، اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت کرونا در مورخ 99/12/18 به اطلاع می رساند ساعت کار واحدهای صنفی در شهرهای آبی و زرد مطابق دستور العمل بند (م) ماده 37 قانون نظام صنفی توسط کمیسیون نظارت هر شهرستان تعیین می شود ساعات کار اصناف در شهرهای با وضعیت قرمز و نارنجی مطابق دستور العمل های صادره از ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا خواهد بود.

عدم گران کردن کالا بدون هماهنگی با ستاد اقتصادی