استعلام زمینهای اوقافی قبل از معامله از اداره اوقاف
خرید و فروش زمینهای اوقافی


عدم امکان معامله به دلیل بازداشت ملک۱۸۱۶۳اصلی ۱ مفروزومجزی از ۳۲۱۱بخش ۹ تبریز