تمدید مهلت اجرای قانون تسهیل بدهی بدهکاران شبکه بانکی
بدینوسیله به اطلاع اعضاء محترم مشاورین املاک تبریز می رساند، جهت بهره بندی از مزایای دستورالعمل شماره 7805 مورخ 1400/01/22 قرارگاه عملیاتی ستاد مبارزه با بیماری کورنا در زمینه قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور به مدت شش ماه تمدید می گردد مراتب جهت استفاده بدهکاران بانکی اعضا صنفی از موضوع قانون مذکور به شبکی بانکی مربوطه مراجعه نمایند.


ساعت کار واحدهای صنفی