تطبیق اسناد و مدارک

یادآوري: قبل از انجام هر نوع معامله و تنظيم قولنامه، اصل سند مالكيت و شناسنامه و كارت ملي فروشنده را مطابقت نمائيد.

ارسال اطلاعیه های مهم بصورت پیامک